درخواست دمو

دیجیتالی شدن سازمان با دستیار هوشمند کاوان

سامانه جامع مدیریت کسب و کار کاوان راهکاری است یکپارچه برای تسهیل فرآیندهای موجود در کسب و کار. این سامانه چندین نرم افزار مدیریتی را به صورت یکپارچه در خود جای داده است که موجب صرفه جویی قابل توجهی در وقت و هزینه ی صاحبین کسب و کارها می شود. این نرم افزار ها عبارت اند از نرم افزار حضور و غیاب کاوان، نرم افزار حقوق و دستمزد کاوان، نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) و نرم افزار مدیریت منابع انسانی کاوان. شما می توانید به کمک دمو این محصول به راحتی با تمامی بخش های این سامانه کار کنید و به شناخت کامل برسید و با اطمینان از کارآمدی آن، برای خرید اقدام کنید. دمو سامانه جامع مدیریت کسب و کار کاوان امکانات زیادی را به مدت زمان نامحدود در اختیار شما قرار می دهد. تنها کافی است پرسنل خود را تعریف و فرآیند را آغاز کنید.

سامانه جامع مدیریت کسب و کار کاوان راهکاری است یکپارچه برای تسهیل فرآیندهای موجود در کسب و کار. این سامانه چندین نرم افزار مدیریتی را به صورت یکپارچه در خود جای داده است که موجب صرفه جویی قابل توجهی در وقت و هزینه ی صاحبین کسب و کارها می شود. این نرم افزار ها عبارت اند از نرم افزار حضور و غیاب کاوان، نرم افزار حقوق و دستمزد کاوان، نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) و نرم افزار مدیریت منابع انسانی کاوان. شما می توانید به کمک دمو این محصول به راحتی با تمامی بخش های این سامانه کار کنید و به شناخت کامل برسید و با اطمینان از کارآمدی آن، برای خرید اقدام کنید. دمو سامانه جامع مدیریت کسب و کار کاوان امکانات زیادی را به مدت زمان نامحدود در اختیار شما قرار می دهد. تنها کافی است پرسنل خود را تعریف و فرآیند را آغاز کنید.

ثبت درخواست دمو

 

درخواست شما با موفقیت ثبت گردید.

با تشکر