landing-picture

تیم داده کاوان

دکتر محمدرضا بصیر یزدی

دکتر محمدرضا بصیر یزدی

رئیس هیئت مدیره

اسد زرنوشه

اسد زرنوشه

مدیر فنی

علیرضا زینلی

علیرضا زینلی

پشتیبانی فنی

فرید فریدونی

فرید فریدونی

مدیر پروژه

امیررضا بسمی

امیررضا بسمی

مدیر اسکرام و تحقیق و توسعه

هدیه چپردار

هدیه چپردار

توسعه دهنده نرم افزار

فرشید ترکمن

فرشید ترکمن

توسعه دهنده نرم افزار

علیرضا محمدی

علیرضا محمدی

توسعه دهنده نرم افزار

سما رحیمی

سما رحیمی

کارشناس اداری

زهرا رستگار

زهرا رستگار

کارشناس مالی

عمران جدیدی

عمران جدیدی

توسعه دهنده نرم افزار

مهران زارع

مهران زارع

توسعه دهنده نرم افزار

زهرا ممتازیان فرد

زهرا ممتازیان فرد

توسعه دهنده نرم افزار

وحید مولایی راد

وحید مولایی راد

توسعه دهنده نرم افزار

علیرضا نجم زاده

علیرضا نجم زاده

کارشناس پشتیبانی و شبکه

آرمین صادقی

آرمین صادقی

توسعه دهنده نرم افزار